HİCRET
Allah'ın selamı hidayete tabi olanlara olsun

Hoş geldiniz lütfen üye olunuz.

Allah (c.c) size bu dünyada ve ahirette af ve afiyet versin amin.

CEHENNEM HADİSLER

Aşağa gitmek

CEHENNEM HADİSLER

Mesaj  dareyn Bir Paz Eyl. 26, 2010 10:38 am

Abdullah bin Mes’ûd (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “O gün cehennem getirilecek, onun yetmiş bin bağı olacak ve her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiş bin melek bulunacaktır.” (Müslim 2842/29, Tirmîzî 2698)

Ebû Hureyre (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “...Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail’e: « Ey Cibril! Git, cehenneme bak,» buyurdu. Cebrail gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve: « Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim işitirse ona (asla) girmez,» dedi. Allah, cehennemi şehvet çekici şeylerle donattı. Sonra:« Ey Cibril! Git, ona bak,» buyurdu. Cibril gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi: « Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışarıda kalmadan (hepsi) cehenneme girer diye korktum.» dedi.” ( Ebû Dâvud 4744, Tirmîzî 2685 )

Enes bin Malik (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “…Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır.” ( Buhârî 6412, Müslim 2822/1, Tirmîzî 2684 )

Ebû Hureyre (radiyallahu anh) den; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “«Siz Ademoğullarının yakmakta olduğunuz şu (dünya) ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parça-dır. » Sahabiler: «Ya Rasûlellah! Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi gelir, » dediler. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : « Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir,» buyurdu.” ( Müslim 2843/30 , Buhârî 3064 , Tirmîzî 2715 )

Ebû Zerr (radiyallahu anh) den; “Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) bir seferde idi.(Bilal’e öğle ezanını): « Serinlik vakte bırak!» buyurdu. Bir müddet sonra yine: «Serinliği bekle, ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye kadar,»buyurdu. Sonra: « Namazı serinliğe bırakınız. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır,» buyurdu.” ( Buhârî 3062 )

Utbe bin Gazvan (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağı bırakılır, cehennem çukuruna yetmiş sene iniş yapar ve yine dibine varamaz.» Utbe bin Gazvan şöyle devam etti; Ömer (radiyallahu anh) şöyle derdi: «Cehennem ateşini sık sık hatırlayın. Onun sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir.»” ( Tirmîzî 2701 )

Ebû Hureyre (radiyallahu anh)den; “Bir gün Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ın beraberinde idik. Ansızın bir düşme sesi işittik. Bunun üzerine Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) : « Bu nedir, bilir misiniz?» diye sordu... « Bu, cehennemin içine atılmış bir taştır ki, yetmiş sonbahardan beri yol almaktadır. Şimdi o cehennemin içine uzandı ve nihayet dibine varıp dayandı,» buyurdu.” ( Müslim 2844/31 )


Ebû Hureyre (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Cehennemde kâfirin iki omuzu arası, sür’atli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir.” ( Müslim 2852/45, Buhârî 6459 )


Harise bin Vehb el-Huzai (radiyallahu anh) den; Ben Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) den işittim, şöyle buyuruyordu: “...Dikkat edin! Size ateş ehlini de haber veriyorum: Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir.” ( Buhârî 4902, Müslim 2853/46, Tirmîzî 2732, İbni Mâce 4116 )

Ebû Hureyre (radiyallahu anh)den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacaktır ki, onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır. Diyecektir ki: « Ben üç kişiye tayin edildim: Her inatçı zorbaya, Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve musavvirlere (canlı resmi ve heykeli yapanlara).» ( Tirmîzî 2700 )

Usame (radiyallahu anh) den; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “...Lakin ateş ehli ateşe girmeye emrolunmuşlardı. Ben cehennemin kapısı önünde de durdum. Oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm!” ( Buhârî 6456 , Tirmîzî 2729 )

Ebû Said (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Allah-u Teala :« Ey Adem! » buyurur. Adem hemen cevap olarak: « (Ya Rab!) mükerreren icabet ederim ve her emrini yerine getirmeye daima hazır olurum. Ve her hayır iki elindedir » der. Allah-u Teala : «Ateşe girecekleri (halk arasından) çıkarıp gönder! » der. Adem : « Ya Rab! Ateşe gireceklerin miktarı ne kadardır? » diye sorar. Allah-u Teala: « Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu (999/1000)! » diye cevap verir....” ( Buhârî 6443 )

Enes bin Malik (radiyallahu anh) den;“ Bir adam: «Ya Nebiyyallah! Kâfir kıyamet günü yüzü üzerinde nasıl haşrolunur?» diye sordu. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle cevap verdi: « Dünyada onu iki ayağı üzerinde yürüten Allah kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kudretli değil midir?”» ( Buhârî 6438 , Müslim 2806/54 )

İbni Ömer (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Cennet ahalisi cennete vardığı, cehennem ahalisi de cehenneme vardığında ölüm (alaca bir koç suretinde vücut ve-rilerek) getirilir. Ta cennet ile cehennem arasında yatırılır. Sonra kesilir. Sonra bir münadi : « Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur,» diye nida eder. Bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha ziyade olur, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar.” ( Müslim 2850/43 , Buhârî 6457 , İbni Mâce 4327 , Tirmîzî 2682 )

Enes bin Malik (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra: « Ey Ademoğlu! Sen hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı? » Diye sorulur. O kul: « Hayır vallahi ya Rab! » der.” ( Müslim 2807/55 , İbni Mâce 4321 )

Enes bin Malik (radiyallahu anh) den; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: « Allah Tebarake ve Teala cehennemliklerin en hafif azaplısına: « Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin?» buyurur. O kul: «Evet, fidye olarak verirdim,» der. Bunun üzerine Allah: «Sen Adem’in sulbündeyken ben senden (şimdi göze aldığın) bu fedakarlıktan daha kolay bir şey istemiştim: Bana hiçbir şeyi ortak kılmaman (Zannediyorum ki şu-nuda söyledi) ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat (sen bana ortak kılmaya) devam edip durdun! » buyurur.” ( Müslim 2805/51, Buhârî 6460 )

Numan bin Beşir (radiyallahu anh) den; Ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) dan işittim, şöyle buyuruyordu: “Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır.” ( Buhârî 6463, Tirmîzî 2731 )

Semuretu’bnu Cundeb (radiyallahu anh) den; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Onlardan kimi vardır ki, ateş onu iki topuğuna kadar yakalar. Kimi vardır ki, onu dizlerine kadar yakalar. Kimi vardır ki, ateş onu beline kadar yakalar. Kimi de vardır ki, ateş onu boynuna kadar yakalayıp yakar.” ( Müslim 2845/33 )

Ebû Hureyre (radiyallahu anh) den; Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Cehennem ateşi Ademoğlunun secde yeri dışında kalan bedenini yer. Allah, cehennem ateşine secde eserini yemeyi yasakladı.” ( İbni Mâce 4326 )

Usame bin Zeyd (radiyallahu anh) den; Ben Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’dan şöyle buyururken işittim: “Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun barsakları derhal karnından dışarı çıkar. Sonra o kişi (barsakları etrafında) değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başına toplanırlar da:« Ey fulan! Senin bu halin nedir? Sen bize (dünyada) iyiliği emreder ve bizleri kötülükten nehyeder değil miydin?» derler. O da: « (Evet) ben size iyiliği emrederdim, fakat onu kendim yapmazdım. Yine ben sizleri kötülükten nehyederdim de onu kendim işlerdim,» diye cevap verir.” ( Buhârî 3065 )


Enes bin Malik (radiyallahu anh)den; Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: “Bir kavim, kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de cennet ehli bunlara “Cehennemlikler” diye isim vereceklerdir.” ( Buhârî 6462 )
avatar
dareyn
ilim ehli

Mesaj Sayısı : 482
Yaş : 44
Nerden : Dünya

Kullanıcı profilini gör http://my.opera.com/muhacir/blog/

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz