HİCRET
Allah'ın selamı hidayete tabi olanlara olsun

Hoş geldiniz lütfen üye olunuz.

Allah (c.c) size bu dünyada ve ahirette af ve afiyet versin amin.

Hamd Hadisler

Aşağa gitmek

Hamd Hadisler

Mesaj  rima Bir Salı Tem. 20, 2010 2:53 pm

1-Ebû Ümame'den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre şöyle anlatmıştır: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sofrasını kaldırdı­ğı zaman: "Allah'a çok hamd olsun. (Yemeğimiz Allah rızâsına) has olsun, onda bereket olsun, bereketi kapanmış olmasın, terk edilmiş olmasın, ondan istiğna olunmasın ey Rabbimiz!" buyururdu.
Bir rivayette de: "Yemeğini bitirdiği zaman", diğer bir rivayette ise: "Sofrasını kaldırdığı zaman: "Yetindirerek bizi kandıran ve ihtiyacımızı karşılayan Allah'a nankör olmaksızın hamd olsun." derdi, şeklindedir.( Buharı. Ebû Dâvud. Tirmizî. Nesâî.)

2-Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir. O da Re-sülüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şöyle buyurduğunu anlattı: "Her söz ki, yahut her iş ki, ona Allah'a hamd ile başlanmaz, o iş bereketsiz­dir.”( Ebû Dâvud. İbri Mâce. Nesâî. Ahmed b. Hanbel.)

3-Abdullah İbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre demiştir ki; Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şu hacet hutbesini (ge­rekli bir iş için konuşmayı) bize öğretti:
"Hamd Allah'a mahsustur. O'ndan yardım isteriz ve Ondan mağfiret dileriz. Nefislerimizin kötülüğünden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu sapıtan olmaz. Sapıttığı kimseyi de kimse hidayete erdiremez. Allah'dan başka hiç bir İlâh olmadığına şahidlik ederim ve şahidlik ede­rim ki, Muhammed O'nun kuludur ve O'nun peygamberidir. Ey insan­lar, sizi bir nefisten yaratan Rabbınızdan korkun. O nefisten de eşini ya­rattı. O çiftlerden de çok erkekler ve kadınlar üretti. Kendisi Adına birbi­rinizden isteklerde bulunduğunuz ve akrabahk bağlarım kesmekten Al­lah'dan korkun. Allah üzerinizde gözcü bulunmaktadır. Ey iman eden­ler! Gerektiği üzere tam bir ihlâsla AHah'dan korkun ve ancak müslü-manlar olduğunuz halde vefat edin. Ey müminler! Doğru söz söyleyin de Allah işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve O'­nun peygamberine itaat ederse, büyük bir kurtuluşla kurtulmuştur."
(Ebû Davud. Tirmizî. Nesâi, İbni Mâce.)

4-Ebû Hüreyre'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayete göre, Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu: "Kim Bir musibete uğra­mışı görür de: "Seni mübtelâ kıldığı şeyden bana afiyet veren ve yarattığı çok kimse­lerden beni üstün kılan Allah'a hamd olsun, derse, o belâ ona isabet etmez."(Tirmizi)


5-Amr İbni Meymun'dan rivayet edilen Ömer İbni Hattab'ın şehid edildiği zamanla ilgili Şûra (hilâfetin altı kişi arasında görüşülüp bir kişi­nin seçilmesi) konusuna dair uzunca hadisde, Ömer Radıyallahu Anh oğ­lu Abdullah'ı Hazreti Aişe Radıyallahu Anha'ya gönderdi. Bununla iki arkadaşı (Peygamber veEbû Bekir) ile beraber yanında defnedilmek için, Hazreti Aişe'den izin istemişti. Abdullah (gidip) dönünce, Ömer sordu:
Sende ne haber var? Abdullah:
Senin sevdiğin (izin çıkma haberi) var, ey mü'minlerin emiri! (Aişe) izin verdi, dedi. Hazreti Ömer: Allah'a hamd olsun. Benim için bundan daha önemli bir şey yoktu, dedi.(Buhari)

6-Ebû Hüreyre'den yapılan rivayetde demiştir ki, Resûlüllah SalalIahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Kim bir mecliste oturur da orada çok boş söz söylerse, sonra o mec­listen kalkmadan önce şöyle derse, muhakkak o meclisinde olan günah­ları bağışlanır:
"Sübhânekellâhümme ve bihamdike. Eşhedû en la ilahe illâ ente. Estağfiruke ve etûbü ileyke."
"Allah'ım, Sana hamd ederek Seni noksanlıklardan tenzih ederim. Sen­den başka İlâh olmadığına şahidlik ederim. Senden mağfiret dilerim ve Sana tevbe ederim."( Tirmizî. Nesâî, İbni Sünnî. Ebû Dâvud)

7-İbni Abbas'dan (Radıyallahu Anhüma) yapılan rivayete göre: "Hazreti Ali (Radıyallahu Anh), Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in vefat ettiği hastalığı zamanında huzurundan çıktı. İnsanlar:
— Ey Ebu Hasan! Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem nasıl sabah­ladı? O;
Allah'a hamd olsun iyi olarak sabanladı, dedi."(Buhari)

8-9-Hazreti Ali'den (Radıyallahu Anh) rivayet edilmiştir: "Peygam­ber Sallallahu Aleyhi ve Sellem anyana baktığı zaman şöyle derdi: Hamd Allaha mahsustur. Allah'ım! Benim kılığımı güzel yarattığın gi­bi, ahlakımı da güzel yap."( İbni Sünnî)

10-Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) yapılan rivayetde, o şöyle demiştir:
"ResûlüIIah Sallallahu Aleyhi ve Sellem sevdiği bir şeyi görünce şöyle buyururdu:
"O Allah'a hamd olsun ki, O'nun nimeti ile iyi işler tamam olur." Hoş­lanmadığı bir şeyi görünce de şöyle buyururdu: "Her halde Allah'a hamd olsun.”( İbni Mâce, ibni Sünnî, Hâkim)

11-Ebû Musa EI-Eş'arf den (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, ResûlüUah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Kulun çocuğu öldüğü zaman, Allah Teâlâ, meleklerine sorar: kulu­mun çocuğunu (canını) aldınızmı? Melekler:
— Evet, derler. Allah:
— Onun kalbinin meyvasını aldınız? buyurur. Onlar:
— Evet, derler. Allah sorar:
— Kulum ne söyledi? Onlar derler ki:
— Kulun Sana hamd etti ve istirca' yaptı (İnnâ lillâh ve innâ ileyhi râciûn, dedi). Allah Tealâ buyurur:
O kuluma Cennette bir ev yapın ve ona Hamd evi adım verin,"( Tirmizî.)

12-Enes'den {Radıyaİlahu Anh) "Bir savaşta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile beraberdik. Son­ra düşmanla karşılaşınca, şöyie dediğini duydum: Ey (ahiretteki) hesab gününün sahibi, yalnız Sana ibâdet ederiz ve ancak Senden yardım iste­riz. Ben gerçekten gördüm ki, düşman erkeklerin önlerinden ve arkala­rından melekler vuruyor ve onları düşürüyor. "(İbni Sünnî.)

13-Enes'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayet de şöyle demiştir: "Pey­gamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem yeryüzünden yüksek bir yere çıktığı zaman şöyle buyururdu: (Allah'ım! Her şeref ve yükseklik üze-irde şeref, Sana mahsustur. Her halde de hamd Sanadır."( ibni Sünnî.)

14-Enes'den (Radıyallahu Anh) yapılan rivayetde şöye anlatmıştır: Ben, Ebû Talha ile Safiyye de Peygamberin devesi üzerinde peygamberin arka tarafında olduğu halde, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem ile (Hayber'den Medine'ye) dönüyorduk. Medine'nin görünüm yerine var­dığımız zaman Peygamber (s.a.v) şöyle buyurmuştu:
"Âyibûne, tâibûne,âbidûne lirabbinâ hâmidûne."
"Tevbe ediciler olarak, ibadet ediciler olarak, Rabbimize hamd edici­ler olarak dönüyoruz.” Medine'ye varıncaya kadar bunu söyler dururdu.( Müslim)

15-Hazreti Aişe'den (Radıyallahu Anha) yapılan rivayetde o şöyle de­miştir: "Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir savaşta idi. (Savaştan dönüp de) eve girince onu karşıladım ve elinden tuttum. Dedim ki: Seni zafere ulaştıran, seni üstün kılan ve sana ikram eden Allah'a hamd ol­sun. .."( İbni Sünnî. Müslim, Nesâî. Ebû Dâvud.)

16-Yolculuğundan dönen kimseye: "Seni selâmet üzere getiren Allah'a hamd olsun" yahut: "Çevreni muhafaza edip toplayan Allah'a hamd olsun" demek yahut buna benzer söz söylemek iyi olur.
Allah Tealâ şöyle buyurmuştur:
"Eğer şükrederseniz elbette size (nimetlerimi) çoğaltırım."( Kur'anı Kerim, îbrahim Süresi:7.)

17-Ebû Hüreyre'den (radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, demiş­tir ki, Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu:
"Kim kî, sabahladığı ve gecelediği zaman yüz defa şu tesbîhi yaparsa, kıyamet gününde bu yaptığından daha faziletlisi ile hiç kimse gelemez; ancak onun gibi söyleyen yahud buna ziyade yapan bir kimse gelebilir.
"Sübhânellâhi ve bihamdihî"
(Allah'a hamd eder olduğum halde O'nu noksanlıklardan tenzih ederim ( Müslim. Ebû Dâvud. Buhârî.)

18-Ebü Zer'den (Radıyallahu Anh) bize rivayet edildiğine göre şöyle demiştir: Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bana şöyle buyurdu:
"Allah katında en sevimli olan sözü sana bildireyim mi? Allah'a en sevimli olan söz: (Sübhânelîâhi ve bihamdihî) dir." ve bir rivayette, de: Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruldu, hangi söz daha faziletli­dir? Peygamber buyurdu: "Allah Tealâ'nın melekleri için yahud kulları için seçtiği şu sözdür: Sübhânelîâhi ve bihamdihî (Allah'a hamd ederek onu noksanlıklardan tenzih ederim).( Müslim. Tirmizî.)

19-"Temizlik îmânın yansıdır; Elhamdü lillâh (Hamd Allah'a mahsus­tur), sözü teraziyi doldurur; Sübhânellah (Allah noksanlıklardan münez­zehtir) ve Elhamdü lillâh, sözleri göklerle arz arasını doldururlar (yahud doldurur)."( Müslim. Tİrmizî. Nesâî.)

20-İbni Abbas’dan rivayet edildiğine göre, şöyle demiştir:
“- Sizden biriniz aksırıp da Elhamdü Lillah = hamd Allah’a mahsus­tur, deyince melek : Rabbilalemîn == Âlemlerin Rabbi olan Allah’a mah­sustur hamd, der. Aksıran insan  (Elhamdü Lillahi)  Rabbilalemîn derse melek (karşılık olarak) Allah sana merhamet etsin = Yerhamukellah, der.”(Edebül Müfred)
21-Hz.Aişe® çocuk doğduğunda sağlam mı (yani tüm organları normal,sakat olmayan anlamında) diye sorar ,evet cevabını alınca Allah’a hamd ettikten sonra kız mı erkek mi diye sorardı.( Edebül Müfred)

22-îbni Mes'ud'dan (Radıyallahu Anh) rivayet edildiğine göre, şöy­le anlatmıştır:
"Resûlüllah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in huzuruna varıp dedim ki: Ey Allah'ın Resulü! Azız ve Yüce olan Allah, Ebû Cehil'i öldürdü. Bu­nun üzerine şöyle buyurdu:
"Elhamdüllâlillezî nasara abdehû ve eazze dinehû."
(Kuluna Peygamberine) yardım eden ve dînini yücelten Allah'a hamd olsun.) İbn-i Sünnî. Nesâî. Ahmed b. Hanbel

avatar
rima
ilim ehli

Mesaj Sayısı : 266

Kullanıcı profilini gör

Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Sayfa başına dön


 
Bu forumun müsaadesi var:
Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz